กรีฑาประเภทลู่ เป็นการวิ่งซึ่งต้องแข่งขันกันบนทางวิ่งตลอดทั้งระยะทาง ใช้การวิ่งเป็นตัวตัดสิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การวิ่งระยะสั้น , การวิ่งผลัด , การวิ่งข้ามรั้ว โดยแต่ละชนิดล้วนมีจุดเด่นของการแข่งขันแตกต่างกัน โดยการวิ่งระยะสั้นจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ส่วนการวิ่งผลัด เป็นการวิ่งซึ่งต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์ค และการวิ่งข้ามรั้วเป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งการวิ่งกับการกระโดด การที่บุคคลใดๆจะกระทำการแข่งขันในกรีฑาประเภทลู่ได้ จะเป็นต้องมีทักษะเฉพาะตัว ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนในการสร้างเป็นอย่างสูง รวมทั้งใช้การฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง ส่วนสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเป็นคนรักในการวิ่ง

การวิ่งระยะสั้น

เป็นการวิ่งในทางวิ่งลักษณะเรียบ โดยมีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร นับจากจุด Start ไปจนถึงเส้นชัย ในการแข่งขันกรีฑาประเภทนักเรียน ภายในประเทศไทย บางการแข่งขันอาจมีการเพิ่ม วิ่งระยะทาง 60 เมตร กับ 80 ด้วย เพื่อเป็นเกิดเปิดโอกาสให้นักกรีฑารุ่นเล็กได้มีรายการเข้าแข่งขันนั่นเอง

การวิ่งระยะกลาง

การวิ่งระยะกลาง คือ การวิ่งในระยะทาง 800 เมตร และ 1,500 เมตร การวิ่งในลักษณะนี้ มีความต้องการ คือให้นักเรียนทราบถึงพื้นฐาน รวมถึงศึกษาวิธีการวิ่งอย่างถูกต้อง และจำเป็นต้องมีทักษะในการวิ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพร่างกาย , เพศ , วัย ส่วนการวิ่งระยะไกล คือ การวิ่งในระยะทางมากกว่า 1,500 เมตรขึ้นไป หรือ การวิ่งมาราธอน จำนวน 42.195 เมตร เป็นการวิ่งที่ต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจมาพอสมควรแล้วถึงจะวิ่งได้

การวิ่งผลัด

การวิ่งแข่งขันตามระยะทาง ซึ่งได้มีการกำหนดเอาไว้แล้วเป็นระยะๆ โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มก็มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันเท่ากัน โดยผู้เข้าแข่งขันของแต่ล่ะกลุ่มเริ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในการวิ่งแต่ละช่วงจะมีการรับส่งไม้ ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดระยะทางที่ได้กำหนดไว้

  • การวิ่งผลัดระยะทางเท่ากัน คือ ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มเดียวกัน ได้วิ่งในระยะทางที่เท่ากันทุกคน ยกตัวอย่างเช่น 5 x 80, 4 x 200, 4 x 400 เมตร เป็นต้น
  • การวิ่งผลัดต่างระยะ คือ ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มเดียวกัน มีการวิ่งในระยะทางที่ไม่เท่ากันในแต่ล่ะคน ทั้งนี้ต้องวางตัวนักวิ่งให้ดี เช่น 80 x 120 x 120 x 80 เมตร เป็นต้น

การวิ่งข้ามรั้ว

การวิ่งข้ามรั้ว คือ ผู้วิ่งต้องทำการวิ่งไปตามลู่วิ่งเรื่อยๆ พร้อมกระโดดข้ามรั้วที่กั้นอยู่ตามระยะทาง โดยความสูงของรั้วที่กำหนดไว้ และระยะทางมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขัน คือ

  • ชาย 100 เมตร กับ 400 เมตร
  • หญิง 100 เมตร กับ 400 เมตร